Všeobecné obchodní podmínky


dle § 1751 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
vydané společností INTERNET ENTERTAINMENT s.r.o., zaps. ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 233571, IČ: 03558215, DIČ: CZ03558215, se sídlem: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1- Staré Město, kontaktní údaje: tel: +42024500911 email: podpora@bezkonce.cz.

I. Základní ustanovení


1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem při poskytování služeb na webovém rozhraní dostupném na adrese http://hra.bezkonce.cz dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „služby“). Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním těchto VOP přednost.
2. Služby jsou systémem služeb dostupných na adrese http://bezkonce.cz, které spočívají zejm. v poskytování online her Uživatelům.
3. Online hry jsou služby, které jsou poskytovány formou členství: (1) Základní, (2) Premium členství, (3) Eliteclub členství, (4) Premium balíčky. Základní členství je zdarma, ostatní členství a balíčky jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku uvedeného u jednotlivých položek.
. Poskytovatelem služeb je společnost INTERNET ENTERTAINMENT s.r.o., zaps. ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 233571, IČ: 03558215, DIČ: CZ03558215, se sídlem: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1- Staré Město. Poskytovatel je současně vlastníkem majetkových autorských práv k dílům, která tvoří obsah webových stránek na adrese http://bezkonce.cz. Jakékoliv kopírování těchto děl je bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele přísně zakázáno a zjištěné porušení přísně stíháno civilněprávní i trestněprávní cestou.
5. Uživatelem se stává svéprávná fyzická osoba starší 18 let, která s Poskytovatelem uzavře smlouvu o poskytování služeb (dále jen „smlouva“). Poskytovatel nenese odpovědnost za to, služby využívá osoba mladší 18 let. Uzavřením smlouvy se Uživatel stává současně Uživatelem věrnostního programu (čl. V těchto VOP).
6. K uzavření smlouvy dojde:
a) potvrzením o provedení Registrace na www stránkách http://bezkonce.cz jedná-li se o bezplatné části služeb nebo
b) potvrzením o provedení Registrace na www stránkách http://bezkonce.cz a současně řádným zaplacením částky dle aktuálního ceníku Poskytovatele, jedná-li se o zpoplatněné služby.
7. Registrací se rozumí objednávka služeb, kterou Uživatel provádí vyplněním registračního formuláře na www stránkách http://bezkonce.cz, potvrzením o tom, že je starší 18 let, že se seznámil a souhlasí s VOP, a odesláním registračního formuláře. Potvrzení o seznámení se s VOP a souhlas s VOP Uživatel vyjadřuje v registračním formuláři zaškrtnutím políčka “Souhlasím s VOP”. Z jedné IP adresy lze vytvořit pouze jeden účet, resp. jedna osoba může mít pouze jeden účet. Toto pravidlo platí i pro přihlašování na více účtů z jedné IP adresy.
8. Uživatelským účtem se rozumí účet ve webovém rozhraní zřízený pro konkrétního Uživatele. Přihlašovací údaje do Uživatelského účtu si Uživatel vytváří sám při Registraci. Uživatelský účet obsahuje (a) informace, které poskytl Uživateli Poskytovatel, (b) informace, které uvedl Uživatel, (c) osobní údaje Uživatele, které Uživatel uvedl a souhlasí s jejich zpracováním při poskytování služeb. Po 45 dnech neaktivity v Uživatelském účtu, tj. Uživatel se ani jednou nepřihlásí), je Uživatelský účet smazán bez náhrady či vynulován. Je však možné si vytvořit nový Uživatelský účet.
9. Autorizací se myslí prokázání totožnosti Uživatele, zejména prokázání se přihlašovacím jménem a heslem k Uživatelskému účtu, a tím také prokázání práva pro nakládání s Uživatelským účtem a konkrétními částmi služeb, které jsou pod ním vedeny.
10. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn uzavírat smlouvu s Poskytovatelem a objednávat Službu jménem 3. osob, jestliže mu k tomu 3. osoba nedala předem písemný souhlas. Tento písemný souhlas může být kdykoliv Poskytovatelem vyžádán a Uživatel je povinen jej neprodleně předložit, jinak je Poskytovatel oprávněn Registraci zrušit.
11. Registrací Uživatel vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění s těmito VOP a všemi ostatními podmínkami souvisejícími s objednanou Službou, stejně jako s obsahem, specifikací a cenou jím objednaných služeb dle nabídky Poskytovatele. Uživatel i Poskytovatel jsou povinni v průběhu trvání smlouvy dodržovat všeobecně platné právní předpisy, ustanovení VOP a další podmínky v případě, že jsou součástí Uživatelem objednaných služeb.
12. Uživatel uzavřením smlouvy rovněž prohlašuje, že se seznámil s funkcemi služeb a z toho důvodu není v rámci poskytnutých služeb oprávněn požadovat vrácení již uhrazené platby za služeb s odůvodněním, že mu provedení služeb nevyhovuje.
13. Uživatel se zavazuje při používání služeb respektovat zásady slušného chování vůči ostatním Uživatelům i vůči administrátorům služeb, neporušovat ani neobcházet tyto VOP a neporušovat zákony České republiky. Uživatel se zejména zavazuje nespamovat, v chatu neuvádět nadávky, pomluvy, lži, zavádějící informace, odkazy na své zboží/služeb nebo 3. osob, a své kontaktní nebo osobní údaje, či údaje poškozující dobré jméno provozovatele, a neprovádět jiná jednání porušující zákony ČR. Uživatel není oprávněn se připojovat přes proxy, virtuální IP, anonymizery apod. Dlouhodobé přihlašování ze zahraničí může být Poskytovatelem klasifikováno jako podezřelé a může být důvodem k pozastavení přístupu ke službám. Uživatel není oprávněn zřizovat dualitní Uživatelské účty (vyjma účtů viz čl. I. 7 těchto VOP). Za obsah příspěvku nese odpovědnost Uživatel. Uživatel v plné míře odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito VOP a/nebo právním řádem České republiky Poskytovateli, jiným Uživatelům služeb nebo jiným 3. Osobám. Této odpovědnosti se nelze zprostit. Zjištěná porušení budou přísně stíhána civilněprávní i trestněprávní cestou.
14. V případě, že Uživatel porušuje tyto VOP, je Poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování služeb nebo jejich částí a bez náhrady odebrat nebo odečíst odměny. Při zvlášť závažném porušení nebo opakovaném porušování těchto VOP je Poskytovatel oprávněn poskytování služeb zrušit.
15. Pozastavením služeb se rozumí znefunkčnění služeb a/nebo zamezení přístupu ke službám.
16. Zrušením služeb se rozumí její pozastavení, ukončení a smazání dat k těmto službám.

II. Garance dostupnosti služeb a odstávky


1. Poskytovatel zajistí bezproblémový provoz služeb s výjimkou doby nezbytné pro údržbu technických a softwarových prostředků, jejichž prostřednictvím jsou služby poskytovány.
2. Poskytovatel je oprávněn provádět plánované odstávky systémů za účelem jejich údržby a aktualizací.
3. Poskytovatel je oprávněn provádět neplánované odstávky, pokud to situace vyžaduje a je nutné je neodkladně provést za účelem zajištění dalšího chodu služeb a serverů.
4. Poruchou se rozumí chyba v technických nebo softwarových prostředcích Poskytovatele, která způsobuje úplnou nefunkčnost či nedostupnost služeb, následkem čehož ji Uživatel nemůže v plné míře využívat. Za poruchu se nepovažuje plánovaná odstávka.
5. Poskytovatel neručí za nefunkčnost či nedostupnost služeb, která je zapříčiněna 3. osobou.
6. Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za nefunkčnost či nedostupnost služeb, která byla způsobena technickým či jiným problémem na straně subdodavatele, poruchou či odstávkou v síti Internet mezi Uživatelem a servery Poskytovatele či vyšší mocí. Poskytovatel nenese zodpovědnost za nedostupnost služeb v případě nefunkčnosti připojení Uživatele k internetu.
7. O odstávkách a důležitých změnách je Poskytovatel povinen informovat Uživatele na svých http://bezkonce.cz rámci možností s dostatečným předstihem.
8. Uživatel nemá nárok na náhradu škody či dalších nákladů, vzniklých v souvislosti s nedostupností služeb.
9. V případě nefunkčnosti či poruchy služeb je Uživatel povinen závadu reklamovat e-mailem na podpora@bezkonce.cz, a to nejpozději do 24 hodin od počátku nefunkčnosti služeb.
10. Poskytovatel neručí vzhledem k povaze e-mailové komunikace za korektní doručování e-mailových zpráv ze svých serverů či na své servery a z/do své sítě a nenese odpovědnost za případné škody způsobené nedoručenou či ztracenou e-mailovou zprávou.

III. Uživatelská podpora a komunikace s Uživatelem


1. Uživatel může kontaktovat Uživatelskou podporu zasláním email. zprávy na email. adresu podpora@bezkonce.cz. Při kontaktování Uživatelské podpory může Poskytovatel požadovat, aby se Uživatel prokázal přihlašovacími údaji do Uživatelského účtu či jinými identifikačními údaji pro tento účel stanovené (Autorizace). Pokud tak Uživatel neučiní, může Poskytovatel poskytnutí podpory či provedení zásahu technika Poskytovatele odmítnout.
2. Při Uživatelské podpoře přes telefon lze získávat pouze obecné informace a rady či řešit zjevné poruchy či nedostatky služeb. Přes telefon však nelze žádat provedení úkonů, které vyžadují autorizaci Uživatele. V takovém případě je nutné požadavek zaslat e-mailem na podpora@bezkonce.cz

IV. Ceny a platby1. Cena za poskytování služeb se hradí platbou dle volby druhu členství a délky členství, resp. počtu zakoupených atributů (diamanty, zlaťáky, aj.), před započetím poskytování služeb, přičemž členství je aktivováno Poskytovatelem po obdržení platby, a to ihned a nejpozději do 15 dnů. V případě neaktivace Uživatel provede kontrolu platby zprávou zaslanou na email. adresu podpora@bezkonce.cz, není-li zde zjištěno pochybění, provede reklamaci u provozovatele plateb.
2. Poplatky se považují za uhrazené při splnění všech následujících podmínek: a) platba je zaslána na správný účet Poskytovatele, b) je poukázána přesná částka dle smlouvy o poskytování služeb/výzvy k platbě, c) platba je připsána na účet Poskytovatele.
3. Platební bránu provozuje a platby zpracovává společnost GOPAY s.r.o. a PAYS s.r.o.
4. Minimální částka dobití je 50 Kč.
5. Za každou dobitou 1 Kč získá uživatel 100 reklamních kreditů, které lze směnit za reklamu dle aktuální nabídky.

V. Věrnostní program (odměny)


1. Poskytovatel poskytuje věrnostní program, jehož členem je každý Uživatel, který uzavřel s Poskytovatelem smlouvu a využívá služby. Každý Uživatel si může objednat u Poskytovatele odměnu za věrnost při používání služeb.
2. Odměnou se rozumí odměny za věrnost a odměny za hraní her a za přivedení nových Uživatelů, a může mít podobu věcných odměn v sekci „odměny“.
3. Odměnu lze získat uplatněním nasbíraných „hvězdiček“, či uplatněním „zlaťáků“.
4. Uživatel je oprávněn proměnit hvězdičky výhradně za ceny uvedené v sekci odměny. Nelze se domáhat převedení hvězdiček na peníze nebo jiné penězi ocenitelné hodnoty.
5. Poskytovatel se zavazuje vyplácet/posílat odměny členům do 60 pracovních dnů (delší doba u výher, kde je uvedena jiná delší doba), v opačném případě bude Poskytovatel kontaktovat člena s návrhem individuálního řešení. V případě odměn, kde si uživatel nevolí poštovné ihned, je uživatel povinen si zvolit typ poštovného a vyplnit doručovací údaje do 90 dní od získání takové odměny. Uživatel je v horní části upozorňován v červené liště na skutečnost, že poštovné nemá vybráno. V případě, že si uživatel do 90 dní nevybere způsob poštovného, zaniká mu nárok na tyto výhry.
6. Každý Uživatel nese odpovědnost za řádné zdanění jemu vyplacených odměn.
7. U věcných odměn je výherce povinen odeslat nám na mail důkaz či fotku toho, že odměnu obdržel.
8. U odměn nenese Poskytovatel zodpovědnost za zdanění těchto odměn Uživatelem.
9. U věcných odměn nabízíme tři varianty odeslání. Uživatel si vybírá způsob doručení na závěr objednávacího procesu v sekci „odměny“. Doručení lze provádět skrze společnosti Česká pošta s.p. nebo Zásilkovna s.r.o.. Poskytovatel může upřednostnit jinou, vhodnější, variantu doručení, než kterou Uživatel vybere.
10. U věcných odměn musíte uvést své celé jméno a plnou adresu. Pokud tyto údaje neuvedete, žádost o odměnu Vám je stornována.
11. Globální akcí se rozumí akce, kdy všichni uživatelé plní dohromady společný cíl. Sčítají se tak příslušné úkony, kterých se globální akce týká od všech uživatelů. Uživatel má nárok na odměnu uvedenou u globální akce v případě, že splní minimum požadované pro získání odměny v globální akci a zároveň je do uvedeného limitu dosaženo globálního cíle. V případě, že globálního cíle není dosaženo v uvedeném limitu, uživatelé nemají nárok na uvedené odměny. V případě, že je cíle dosaženo dříve než skončí limit akce, akce může být od chvíle dosažení cíle kdykoliv ukončena dle rozhodnutí provozovatele a všichni uživatele splňující podmínky pro získání odměny, dosatanou odměnu do 48 hodin od ukončení globální akce.
12. V případě, že daná odměna aktuálně není k dispozici, Poskytovatel má právo zaslat Vám alternativní produkt od jiné značky nebo žádost o odměnu stornovat.
13. V případě že u Uživatele aktuálně evidujeme neuhrazenou fakturu, můžeme pozdržet vyplacení/odeslání odměny do doby než bude faktura uhrazena.
14. U soutěží si poskytovatel vyhrazuje právo prodloužit soutěž, pokud není jasný výherce, například pokud v okamžiku ukončení soutěže dochází ke shodě.
15. Pokud si Uživatel odeslanou odměnu nevyzvedne/nepřevezme, je navrácena zpět Poskytovateli. Opětovné zaslání Uživateli je možné jen na základě nové žádosti Uživatele a zaplacení částky odpovídající výši poštovného + přirážky ve výši 100% poštovného. Provozovatel také může požadovat proplacení dalších nákladů vzniklých nevyzvednutím odměny Uživatelem.
16. Pokusy do her jsou základnímu uživateli připisovány jedině, pokud byl v daný den aktivní. Pokud se daný den (v intervalu od 00:01 do 23:59 daný den) nepřihlásíte ke svému účtu, je Váš účet brán jako neaktivní tento den a pokusy do her zresetovány na hodnotu za jeden den.

VI. Práva a povinnosti Poskytovatele


1. Poskytovatel je autorem veškerého obsahu webového rozhraní a uděluje Uživateli možnost využívat služby, a to s těmito omezeními:
a) Uživatel nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat jakýkoli obsah, ani z něho vytvářet souborná, či odvozená díla.
b) Uživatel není oprávněn využívat Službu k jakýmkoli účelům odporujícím těmto VOP nebo právním předpisům.
c) Uživatel nesmí Službu využívat způsobem, který´ by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Poskytovatelem nebo rušit používání těchto serverů nebo služeb 3. osobami.
d) Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace ty´kající se služeb, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Poskytovatelem. Uživatel není oprávněn používat ani šířit obsah webu Poskytovatele bez jeho předchozího písemného souhlasu.
2. Poskytovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě a jiných práv chráněných obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí Uživatel užíváním služeb.
3. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu či ztrátu, která byla nebo by mohla být Uživateli způsobena v souvislosti s používáním služeb.
4. Poskytovatel je oprávněn změnit parametry služeb a jejich variant. Je však povinen tyto změny předem oznámit Uživateli formou změny VOP.

VII. Práva a povinnosti Uživatele


1. Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn užívat obchodní firmu Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Poskytovatele.
2. Uživatel se zavazuje provést na své straně veškerá opatření potřebná k zamezení zneužití služeb. Uživatel je odpovědný za následky takového zneužití, jestliže k němu dojde.
3 Uživateli je zakázáno navštěvovat hry/stránky, které aktuálně nejsou odemčené/není k nim povolen přístup. Je možné naštěvovat výhradně hry a stránky, na které je aktuálně zveřejněn banner, tlačítko či odkaz a jsou dostupné proklikem ze stránky. Je přísně zakázáno si ukládat URL sezónních a jiných limitovaných her a využívat jich v momentě, kdy nejsou oficiálně aktivní. Taková aktivita je porušením podmínek.
4. Uživatel je povinen učinit všechna opatření pro ochranu všech přístupových údajů (přihlašovacího jména a hesla) všech osob určených pro správu a užívání služeb a pro přístup do Uživatelského účtu. Za jakékoliv škody, které vzniknou zneužitím služeb 3. osobou, která k přístupu použije správné přihlašovací jméno a heslo, je odpovědný Uživatel.
5. Uživatel souhlasí s tím, že mu bude Poskytovatel zasílat e-mailem informace o novinkách v nabídce služeb Poskytovatele (obchodní sdělení). Používáním služeb Uživatel souhlasí s využíváním souborů cookie.
5. Uživateli je zakázáno pokoušet se o narušení chodu služeb a technických či softwarových prostředků, záměrně je přetěžovat, pokoušet se využívat služeb či systémů v rozporu s jeho účelem.
6. Uživatel ručí Poskytovateli za správnost a úplnost údajů uvedených v Registraci, ve všech objednávkových formulářích a dalších dokumentech. Zároveň je Uživatel povinen všechny změny ihned aktualizovat či nahlásit jejich změnu Poskytovateli. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv škody způsobené v důsledku uvedení neplatných či neaktuálních údajů.
7. V případě, že Uživatel porušuje tyto VOP nebo jiná ujednání s Poskytovatelem, je Poskytovatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit a poskytovanou Službu zrušit.

VIII. Vyloučení z poskytování služeb


1. Poskytovatel může odmítnout poskytování služeb Uživateli, jehož aktivita alespoň částečně spadá do některé z následujících kategorií nebo obsah, který poskytuje, ukládá, sdílí či stahuje, alespoň částečně spadá do některé z následujících kategorií: (a) je v rozporu s právním řádem České republiky či platnými mezinárodními úmluvami, (b) je v rozporu s dobrými mravy, (c) porušování autorských, patentových, průmyslových nebo jiných podobných práv, (d) rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), (e) přímé či nepřímé poškozování jakýchkoliv práv Poskytovatele a/nebo 3. osob, (f) přetěžování infrastruktury nebo technických či softwarových prostředků Poskytovatele či jiných stran, (g) ohrožování soukromí nebo bezpečnosti jiných systémů či osob.
2. Výše uvedené ustanovení se týká všeho, co se i částečně může zařadit do výše uvedených kategorií, přičemž rozhodnutí o porušení tohoto odstavce ze strany Uživatele je výhradně na uvážení Poskytovatele.
3. Uživatel není oprávněn ukládat či sdílet data (soubory), jichž není autorem a nemá k nakládání s nimi písemný souhlas jejich autora či vlastníka práv k nim. Poskytovatel je oprávněn si v případě podezření z porušování tohoto zákazu vyžádat od Uživatele písemné potvrzení, že je oprávněn takto činit. Uživatel je povinen toto potvrzení Poskytovateli dodat bez zbytečných odkladů. Jestliže Uživatel toto potvrzení nedodá, je Poskytovatel oprávněn Službu omezit, pozastavit či sporná data (soubory) smazat. Rozhodnutí o souladu využití služeb a těchto smluvních podmínek je výhradně na uvážení Poskytovatele.
4. Poskytovatel je oprávněn zkoumat data (soubory) Uživatele, pokud pojme podezření, že jsou tato data (soubory) v rozporu s těmito podmínkami.
5. Uživatel odpovídá za veškerou škodu způsobenou Poskytovateli, jeho dalším Uživatelům nebo 3. osobám.

IX. Doba trvání dohody a její zánik


1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu lze ukončit dohodou stran, odstoupením od smlouvy, výpovědí s výpovědní dobou 2 měsíce, přičemž výpovědní doba běží od 1 dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
2. Uživatel – spotřebitel má v souladu s ust. § 1829 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Vzhledem k tomu, že Uživatel – spotřebitel výslovně požádal Poskytovatele o započetí s poskytováním služeb před koncem lhůty pro odstoupení, bere na vědomí, že je povinen uhradit Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Odstoupit může Uživatel vyplněním příslušného formuláře na internetových stránkách Poskytovatele. Uživatel však není oprávněn požadovat zpět plnění za dobu, po kterou před odstoupením po kterou měl možnost služby využívat.
3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy na podpora@bezkonce.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Uživatele zašle Poskytovatel na email. adresu Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu. Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
4. Při ukončení provozování služeb nezaniká Uživateli povinnost uhradit nezaplacené poplatky s výjimkou poplatků na předplatné období, které nenastalo.

X. Závěrečná ustanovení


1. Veškerá ujednání mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí platným a účinným právním řádem České republiky.
2. S ohledem na to, že smluvní vztah je zakládán na delší dobu, a po tuto může dojít ke změnám na trhu či legislativě, vyhrazuje si Poskytovatel ve smyslu § 1752 občanského zákoníku oprávnění tyto VOP v přiměřeném rozsahu měnit. Nové znění VOP zveřejní Poskytovatel na svých www stránkách a Uživatel bude na takovou případnou změnu upozorněn e-mailem, a to v přiměřené lhůtě předtím, než nové VOP vstoupí v účinnost. Uživatel má právo změny VOP písemně odmítnout, a to nejpozději do dne, kdy nastane jejich účinnost. V případě, že Uživatel změny VOP v této době neodmítne, platí, že se smluvní vztah řídí novým zněním VOP. V případě, že Uživatel změny/nové úplné znění VOP odmítne, jsou Poskytovatel i Uživatel oprávněni příslušný smluvní vztah předčasně ukončit, a to vzájemnou dohodou či výpovědí. Výpovědní lhůta v takovém případě činí 1 měsíc od písemného oznámení o změně VOP druhé smluvní straně.
3. V případě, že jsou tyto VOP k dispozici pro Uživatele ve více jazykových verzích, má přednost česká verze. Poskytovatel v takovém případě neodpovídá za správnost takového překladu.
4. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence mezi nimi se považuje za doručenou i v případě, že bude zaslána na emailovou adresu druhého účastníka uvedenou v záhlaví této smlouvy. Emailová korespondence má dle dohody smluvních stran hodnotu písemné formy.
5. Uživatel a Poskytovatel se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto ve smyslu §89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 1, , resp. Městského soudu v Praze.
6. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email:adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 24.2.2017.